Jak pomagamy

Każdy ma prawo żyć w społeczności, która jest bezpieczna, zintegrowana i nowoczesna.
Założenia programu Fundacji Mała Straż pozostają w ścisłej relacji z celami Państwowej Straży Pożarnej oraz Strategii Rozwoju Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej województwa łódzkiego.
Program stanowi rodzaj opracowanego katalogu działań nastawionych na informowanie oraz budowanie świadomości o zagrożeniach i ich skutkach oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw.

Analiza przypuszczalnych przyczyn powstawania pożarów wskazuje, że są one najczęściej wynikiem:
a − nieostrożności osób dorosłych i nieletnich podczas posługiwania się ogniem otwartym (w tym papierosami, zapałkami),
b − podpaleń (umyślnych),
c − wad urządzeń i instalacji elektrycznych,
d − nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych.
Zagrożenia wynikają również często ze zróżnicowanej koncentracji ośrodków przemysłowych w dużych miastach, demografii poszczególnych obszarów oraz występowania terenów leśnych i przeznaczonych pod uprawy. Największe niebezpieczeństwo stanowią również pożary budynków, pożary obiektów infrastruktury rolniczej oraz płodów rolnych, w wyniku np. dotkliwych susz.

Pomoc indywidualna

O tym, że ludziom, którzy stracili w pożarze dobytek należy pomóc, nikogo nie trzeba przekonywać.
Każdy wie, że pożar zabiera ludziom dom, dorobek ich życia, pewność siebie, zdrowie, a niekiedy i najbliższych.
Niewyobrażalny stan wstrząsu, szoku oraz bezradności i przerażenia, w którym znajdują się pogożelcy, którym nie pozostało nic lub niewiele po pożarze, musi trwać jak najkrócej.
Trauma, z którą się borykają, musi zostać jak najszybciej złagodzona, aby móc funkcjonować w dalszym życiu.
Uszczerbek nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale i psychicznym musi zostać natychmiast opanowany.
Śmierć najbliżych jest jednak najtrudniejszym przeżyciem dla każdego człowieka.

Każdy w swoim sercu czuje współczucie i chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Nie bądźmy obojętni na czyjąś krzywdę, włączajmy się w pomoc dla innych, niech ogarania nas PASJA POMAGANIA.....

Fundacja Mała Straż koncentruje swoje działania na udzielaniu pomocy finansowej, materialnej i prawnej oraz odzyskaniu równowagi psychicznej, wspierając bezpośrednio pokrzywdzone dzieci i młodzież w pożarach.
Przekazujemy dzieciom m.in. ubrania, koce, środki higieniczne, zabawki, żywność, słodycze, książki, pomoce edukacyjne, sprzęt rehabilitacyjny. Dary rzeczowe kierujemy również do placówek leczniczych i opiekuńczych sprawujących opiekę nad poszkodowanymi dziećmi. Cenne i unikatowe przedmioty staramy się spieniężyć na okolicznościowych aukcjach, a uzyskane fundusze przekazujemy na uzgodniony z Darczyńcą cel.


Potrzebujesz pomocy? - zgłoś się do nas koniecznie.

Profilaktyka przeciwpożarowa

Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych, adresowanych do dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym ma na celu zmniejszenie liczby pożarów będących wynikiem nieostrożności, w których giną ludzie.
Jest to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna i prewencyjna, która przynosi wymierne efekty w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa. Kierowana do dzieci oraz młodzieży na kolejnych poziomach edukacyjnych, ma postać różnorodnych form od zagadnień teoretycznych poprzez prezentacje multimedialne oparte o prawdziwe zdarzenia z życia do ćwiczeń praktycznych, np. symulacji ratowniczo-gaśnicznej)

W przypadku pożaru, zaraz po jego zauważeniu każde dziecko powinno poinformować o tym osoby dorosłe (starsze rodzeństwo, rodziców, sąsiada), które z kolei zawiadomią o powyższym fakcie Państwową Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer telefonu 998.

Podając informację o pożarze powinniśmy również podać: swoje imię i nazwisko, dokładny adres budynku, w którym wybuch pożar, w miarę możliwości informację czy jest to duży pożar, czy występuje zadymienie i czy są zagrożone jakieś osoby, a także numer telefonu, z którego dzwonimy do Straży Pożarnej.

Dzieci często, gdy wybuchnie pożar, myślą, że gdy go nie widzą wówczas nic im nie grozi i chowają się przed nim np. do szafy, czy pod łóżko. To nie prawda, pożar "wejdzie" wszędzie. Dlatego NIGDY nie można tego robić, gdyż utrudnia to strażakom ratownikom poszukiwania.

Dzieci nigdy nie powinny same podejmować gaszenia pożaru, gdyż grozi to utratą zdrowia, a nawet życia.
Pożar rozwija się i „biegnie” bardzo szybko, dlatego wszyscy zagrożeni powinni szybko uciekać z pomieszczenia, w którym on jest.


Spotkania w przedszkolach i szkołach
Propozycja współpracy dedykowana placówkom oświatowym mająca na celu kształtowanie prawidłowych postaw u dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia i stresu. Tego typu kampanie informacyjne i edukacyjne mają na celu upowszechnić wiedzę o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania wraz z możliwocią poznania pracy strażaka, wyposażenia wozu bojowego i pierwszych działań udzielania pierwszej pomocy.

Sprawdzanie sprawności systemu przeciwpożarowego oraz próbne akcje przeciwpożarowe
Istotnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie użytkowników obiektu jest zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji i ich okresowe praktyczne sprawdzenie. Oferujemy działania w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia próbnej ewakuacji połączonej z prezentacją specyfiki pracy strażaka i wyposażenia jednostek straży pożarnej.

Jeśli Państwa jednostka oświatowa jest zainteresowana powyższym projektem - skontaktuj się znami

Działania w sektorze biznesu

Pożary stanowią jedynie jedną trzecią ogólnej liczby interwencji strażaków. Pozostałe wyjazdy są do wypadków drogowych, do akcji ratowniczych na wodzie i na lodzie, do wypompowywania wody z podtopionych budynków.

Strażacy i Fundacja MS współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, firmami i instytucjami, którym pomaga w zabezpieczeniu medycznym oraz porządkowym różnych imprez.

Wizerunkowe akcje marketingowe z udziałem Dziecięcej Drużyny Pożarniczej Mała Straż
Poprzez współpracę z Fundacją firmy kształtują swój pozytywny wizerunek i wdrażają program społecznego zaangażowania.
Partnerami Fundacji MS mogą zostać firmy z różnych działów gospodarki, które adaptują specjalnie przygotowany program marketingu społecznego. Proponujemy udział w długofalowych projektach i kampaniach społecznych.

Ochrona i zabezpieczanie imprez publicznych
Zapewnienie bezpieczeństwa, jak również jego poczucia w trakcie każdej imprezy masowej, jest kluczową sprawą z perspektywy Organizatora każdej imprezy. Mając świadomość wagi problemu oferujemy kompleksową ochronę przeciwpożarową imprez masowych o charakterze sportowym i kulturalnym, zarówno w plenerze, jak i w budynkach.

Kursy pierwszej pomocy oraz szkolenia przedmedyczne
Ponieważ to od pierwszej pomocy, udzielonej natychmiast przez świadków zdarzenia, czy jest to wypadek drogowy, zatrzymanie krążenia, zadławienie, oparzenie czy też złamanie lub skręcenie, zależy przeżycie poszkodowanych oraz dalsze rokowanie w leczeniu. To te pierwsze chwile często decydują o późniejszym stanie poszkodowanego, gdyż już po 4-5 minutach, z powodu braku tlenu następują nieodwracalne zmiany w mózgu!

Próbne ewakuacje z budynków
Doradzamy, wspieramy w organizacji, a następnie nadzorujemy przeprowadzenie próbnej ewakuacji – praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości personelu i osób postronnych z obiektu.

Odnieżanie dachów
Oferujemy profesjonalne odśnieżanie dachów wykonywane przez strażaków posiadających doświadczenie w pracy na wysokości. Rzetelne i szybkie usunięcie śniegu powoduje, że nie zalega on i nie obciąża konstrukcji budynku. Oferujemy także kompleksowe usuwanie sopli, które również stwarzają zagrożenie dla przechodniów.

Jeśli Państwa Firma jest zainteresowana powyższym projektem - skontaktuj się znami

Zbiórki publiczne

Każda zbiórka publiczna, zgodnie z ustawą zgłaszana jest do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystkie zbiórki publikowane są oraz rozliczane na portalu zbiorki.gov.pl
Zapraszamy serdecznie do wspierania naszych fundacyjnych działań w określonych zbiórkach, jest to kolejna forma pomocy, którą jesteśmy w stanie organizować dla naszyh podopieczych.

Każdy czuje potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi. Nie bądźmy obojętni na czyjąś krzywdę, włączajmy się w pomoc dla innych. PASJA POMAGANIA... jest zarażająca i wszechogarniająca.Zbiórka publiczna nr 2018/958/OR - pomoc poszkodowanym funkcjonariuszom w akcji

Sprawdź zbiórkę


Zbiórka publiczna nr 2017/4929/OR - pomoc poszkodowanym dzieciom w pożarach

Sprawdź zbiórkęZbiórka publiczna nr 2016/1652/OR - pomoc poszkodowanym dzieciom w pożarach

Sprawdź zbiórkęZbiórka publiczna nr 2016/398/OR - strażackie ferie

Sprawdź zbiórkę
 

Copyright 2019 by NetStorm. All rights reserved