Cele i sposoby ich realizacji

Celem Fundacji jest zaangażowanie w niesienie pomocy dzieciom, poprzez aktywne uczestnictwo w profilaktyce i edukacji, jak i bezporednią pomoc ofiarom pożarów. Działania te realizowane są przez Zarząd Fundacji, który jest przygotowany marytorycznie dzięki posiadanemu wykształceniu, ale przede wszystkim dzięki PASJI POMAGANIA.


Celami Fundacji są:
  1. działalność profilaktyczno - oświatowa w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  2. pomoc ofiarom pożarów, a w tym w szczególności poszkodowanym dzieciom oraz działania na rzecz odzyskania równowagi psychicznej przez poszkodowanych w pożarach i wypadkach, 3. edukacja na rzecz świadomości społecznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa, rozwoju dobroczynności, pomocy społecznej, kształtowanie postaw odpowiedzialności obywatelskiej, wzajemnego szacunku, tolerancji, sprawiedliwości społecznej i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego,
  4. edukacja w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia,
  5. pomoc dzieciom i młodzieży, w tym wykluczonym społecznie, osobom poszkodowanym w pożarach i wypadkach komunikacyjnych,
  6. działalność oświatowo-kulturalna i charytatywna.


Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
  1. wspieranie i promowanie bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki przeciwpożarowej oraz kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
  2. prowadzenie działań i kampanii informacyjnych mających na celu szerzenie zasad solidarności społecznej,
  3. wspieranie, promocję i pomoc w rozwoju kariery uzdolnionych dzieci i młodzieży, które zostały poszkodowane w pożarach,
  4. współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie objętym celami Fundacji,
  5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Fundacji,
  6. finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego lub zimowego dla dzieci i młodzieży,
  7. spotkania i terapie z psychologami,
  8. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej obywateli,
  9. nabywanie sprzętu, urządzeń, wyposażenia i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji i nieodpłatne przekazywanie, udostępnianie lub wypożyczanie ich placówkom i instytucjom wymienionym w pkt.4,
  10. podejmowanie różnorodnych działań, w tym edukacyjnych, mających na celu ograniczenie ilości osób poszkodowanych w pożarach i miejscowych zagrożeniach,
  11. organizowanie konferencji, seminariów, kursów,
  12. organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę społeczeństwa o występujących zagrożeniach i sposobach ich eliminowania,
  13. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  14. promowanie i upowszechnianie w Internecie, środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie objętym celem Fundacji,
  15. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo pożarowe, ochronę życia, zdrowia i mienia,
  16. wspieranie finansowe sportu pożarniczego, zawodów sportowo-pożarniczych, kultury fizycznej kształtujących sprawność indywidualną i zespołową ratowników,
  17. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych w tym specjalistów i ekspertów z Państwowej Straży Pożarnej,
  18. organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń,
  19. organizowanie wolontariatu,
  20. publikacje, organizowanie szkoleń, konferencji dla osób i organizacji, których praca i działania skierowane są do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  21. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży,
  22. propagowanie rozwoju edukacji o tematyce pożarniczej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  23. współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Państwową Strażą Pożarną,
  24. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  25. fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin pokrzywdzonych pożarem,
  26. zbiórki pieniężne i rzeczowe.


 

Copyright 2019 by NetStorm. All rights reserved